Onderwijs

Onderwijsvisie

CBS De Bron en PlusKinderopvang hebben voor De Bron een gezamenlijke missie:
"We zijn een "buiten"gewoon bruisende Bron van leren".

Onze visie waar we de komende jaren naar toe willen werken is:
We zijn een "buiten"gewoon bruisende Bron van leren, waar ieder kind vanuit liefde groeit en bloeit.

Visie op "mens zijn"
Kindcentrum De Bron is een school voor christelijk onderwijs. De verhalen uit de Bijbel en de koppeling naar de huidige maatschappij zijn een leidraad voor ons handelen. In dit kader hebben we een duidelijke visie op ons 'mens zijn'. We leren de kinderen anderen even lief te hebben als zichzelf vanuit de gedachte dat:
... ieder mens uniek is;
... we iedereen in zijn waarde moeten laten;
... we elkaar en elkaars mening moeten respecteren;
... we elkaar ruimte tot ontplooiing moeten geven.

Visie op de samenleving
Binnen bovenstaand kader hebben we ook een duidelijk visie op de samenleving. We leren de kinderen de aarde leefbaar te maken en te houden. Hiervoor is nodig dat we:
- kunnen samenwerken;
- onze verantwoordelijkheid nemen voor anderen en de aarde waarop we wonen;
- zorgdragen voor de schepping; het milieu veraf en dichtbij, in het groot en in het klein.

Deze visie op 'mens zijn' en de samenleving zien we terug in ons onderwijs op De Bron. We respecteren het eigene van ieder kind. De kinderen werken in een klimaat van veiligheid en geborgenheid, waarin ze weerbaarheid en zelfstandigheid ontwikkelen.
We werken aan de totale ontwikkeling van het kind: hoofd, hart en handen.

Dus niet alleen aandacht voor het intellectuele aspect, maar ook creatief, sociaal en emotioneel. We willen de kinderen bewust maken van hun verantwoordelijkheid voor elkaar en de wereld om hen heen. De kinderen leren hun eigen mogelijkheden en beperkingen te respecteren, maar ook die van anderen.

Schoolklimaat

De kinderen brengen veel tijd op school door om te leren. Dat leren lukt alleen als je je veilig voelt. Daarom vinden wij een goede sfeer op school belangrijk. Om dit te realiseren maken wij gebruik van de Kanjermethode. De kinderen moeten het leuk vinden om naar school te gaan en zich er thuis voelen.

Op Kindcentrum de Bron werken kinderen, leerkrachten en ouders samen, ieder vanuit zijn/haar eigen rol ten behoeve van de ontwikkeling van de kinderen. Alleen wanneer alle drie punten van de "driehoek" gelijk zijn, kunnen de kinderen zich optimaal ontwikkelen. De school besteedt hier expliciet aandacht aan door korte lijnen met de ouders te onderhouden. Daarnaast organiseren we op vaste momenten gesprekken met u als ouders.
Heeft u iets te bespreken, schroom niet, wandel binnen om met het team in gesprek te gaan.

Schoolorganisatie

De Bron werkt als basis met een leerstof-jaarklassensysteem. Dit betekent dat de kinderen in hun groep een vaste hoeveelheid leerstof krijgen aangeboden.

We gaan er vanuit dat elk kind uniek is met zijn eigen aardigheden. Om aan deze (v)aardigheden tegemoet te komen, werken we volgens het BHV principe: basis-, herhalings- en verrijkingsstof. Dit vertalen we naar dag- en weektaken. Zo komen we tegemoet aan de individuele ontwikkeling van het kind (adaptief). Indien nodig passen we de leerstof aan (eventueel 2e leerlijn), zodat kinderen op eigen tempo kunnen doorwerken. Dit werkt beide kanten op: zowel de kinderen die aan de "onderkant" als aan de "bovenkant" opvallen.

De Bron heeft twee bouwlagen:

  • de onderbouw (groep 1 t/m 4)
  • de bovenbouw (groep 5 t/m 8)

We werken met combinatiegroepen en met enkele groepen. In het schooljaar 2023-2024 is de groepsverdeling als volgt: Groep 1/2, groep 3, groep 4/5, groep 6 en groep 7/8. De groepsgrootte ligt tussen de 20 en 30 leerlingen.
In de combinatiegroepen is, op meerdere dagen in de week, een extra leerkracht in de groep om extra ondersteuning aan de leerlingen te bieden.

Passend Onderwijs

School Ontwikkel Profiel
Als school willen we ook aan de ouders doorgeven hoe het School Ontwikkeling Profiel, samengevat het SOP van onze school eruit ziet. Via het SOP kan jaarlijks aangegeven worden hoe de samenstelling in de combinatiegroepen is qua leerlingenaantallen, aanwezigheid van zorgleerlingen, ondersteuningsmogelijkheden etc. Ook is zichtbaar welke leerkracht expertise aanwezig is op de school. Het School Ontwikkel Profiel kunt u opvragen bij de directie van de school.

Samenwerkingsverband Hoogeveen
Op 1 augustus 2014 is de wetgeving Passend Onderwijs in werking getreden.&
Vanaf deze datum vallen wij onder het samenwerkingsverband SWV PO 2203 afdeling Hoogeveen
Meer informatie over SWV PO 2203: http://www.po2203.nl
Via nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.


Privacy

Beleidsplan informatiebeveiliging en privacy (IBP)
Wij gaan zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het
beleidsplan informatiebeveiliging en privacy (IBP) van onze school. De gegevens die
over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van
persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen,
maar ook voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u
precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van
persoonsgegevens.